Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2014

rasowadoskonalosc
Reposted fromPawelS PawelS viaczulymorderca czulymorderca
rasowadoskonalosc
Reposted fromMissMurder MissMurder

December 03 2013

rasowadoskonalosc
2730 a78b 420
Reposted fromtete-a-tete tete-a-tete viana-zakrecie na-zakrecie

November 20 2013

rasowadoskonalosc
Reposted fromoll oll
rasowadoskonalosc
7185 7c51 420
Reposted frommarysa marysa vianieklam nieklam
rasowadoskonalosc
1770 dcaf 420
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viapoolun poolun
rasowadoskonalosc
0966 429f 420
Reposted fromtudu tudu viaoll oll

November 02 2013

rasowadoskonalosc
9967 4957 420
Reposted fromscorpix scorpix viabemygod bemygod

February 07 2013

rasowadoskonalosc
3941 c083 420
Reposted frommichasiaa michasiaa vianieklam nieklam
rasowadoskonalosc
9318 7e6a 420
Reposted fromursa-major ursa-major vianieklam nieklam
rasowadoskonalosc
4044 7858
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaciepla-vodka ciepla-vodka
rasowadoskonalosc
0746 ae15 420
Reposted fromthesmajl thesmajl viaciepla-vodka ciepla-vodka

January 23 2013

rasowadoskonalosc
  Mężczyźni tak naprawdę nie są skomplikowani, skarbie. Są bardzo prości i dosłowni. Najczęściej mówią to, co myślą. A my godzinami analizujemy ich słowa, gdy tymczasem wszystko
powinno być jasne.
— 50 shades of Grey
Reposted frommissbrodka missbrodka viana-zakrecie na-zakrecie

January 20 2013

rasowadoskonalosc
8727 8d69
Reposted fromzielono zielono viainyou inyou

January 15 2013

rasowadoskonalosc
1220 cc3b 420
Reposted frompneumokok pneumokok viathe15thofmarch the15thofmarch
rasowadoskonalosc
9689 2bea 420
Reposted fromsail sail viathe15thofmarch the15thofmarch
rasowadoskonalosc
6355 8d25 420
Reposted frompl pl viabegentle begentle

January 07 2013

rasowadoskonalosc
Zupa jest swoistym pamiętnikiem. Tutaj każdy z nas ma swoją kartkę papieru. Razem tworzymy całość.
Reposted frompanickiller panickiller viaanamont anamont
rasowadoskonalosc
Nie żałuję żadnej znajomości, bo nawet fałszywe mordy mnie czegoś nauczyły.
Reposted frommefir mefir viaanamont anamont

January 03 2013

rasowadoskonalosc
2072 e501 420
Reposted fromxmajek xmajek viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl